Regulamin Sklepu

 • Postanowienia ogólne
  • Właścicielem i administratorem Sklepu prowadzonego pod adresem https://biuropaczka.pl jest spółką Biuro Paczka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001036810,adres poczty elektronicznej biuro@biuropaczka.pl,
  • Wszelkie prawa do Sklepu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Sklepie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Sklepu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Sklepu.
  • Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
   • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
   • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  • Regulamin obowiązuje w zakresie Usługi, Umów i Produktów w nim określonych. Regulamin nie obejmuje usług, produktów, promocji, programów lojalnościowych oraz zniżek pakietowych, które posiadają swoje odrębne regulaminy.
 • Definicje
  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem biuropaczka.pl wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty.
  • Sprzedawca - Biuro Paczka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001036810
  • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Sklepu.
  • Klient – użytkownik dokonujący zamówienia w Sklepie.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom umieszczanie Produktów, którymi jest zainteresowany, na prywatnej liście, która umożliwia późniejsze zawarcie Umowy.
  • Przedsiębiorca – Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Produkt - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy, z wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.
  • Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość drogą elektroniczną między Sprzedawcą i Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu.
  • Usługa - usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, uregulowane niniejszym Regulaminem.
  • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
  • Poprzednia najniższa cena - najniższa cena danego Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni najniższa cena danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 • Złożenie zamówienia
  • Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja Produktu wraz z jego ceną regularną w Sklepie internetowym nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Użytkownika zamówienia.
  • Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób:
   • Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka poprzez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA”, po czym przechodzi do realizacji zamówienia,
   • Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. Klient, który nie posiada Konta samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkty, ich ilość, rodzaj, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP, zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktów lub Klienta,
   • Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia,
   • Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Produktów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy,
   • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  • Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klient Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
  • Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
  • Na podstawie opłaconego zamówienia lub oznaczonego jako "przesyłka pobraniowa", Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Użytkownika Produktów.
  • W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub płatność elektroniczną, zamówienie zostaje oznaczone jako "oczekuje na wpłatę". Wówczas Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Użytkownika w ramach zamówienia oferty.
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.
  • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą.
  • W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałych okolicznościach drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego lub telefonicznie.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
  • Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
   • anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia),
   • anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),
   • podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klient powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach.
  • W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonych w ramach zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
  • Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena umieszczona przy danym Produkcie w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
  • Ceny zamieszczone przy danym Produkcie:
   • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich,
   • nie zawierają informacji w zakresie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy,
   • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
  • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona zostaje po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności.
 • Płatność
  • Płatność za zakup Produktu może być dokonana w formie:
   • kartą kredytową lub debetową online,
   • przelewu internetowego,
   • na raty online z PayU.
   • Za pobraniem (podczas obioru zamówienia u kuriera)
  • Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostęp do Sklepu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. W przypadku nieodnotowania przez Sprzedawcę uiszczenia ceny za Produkt, dostęp do Produktu, którego dotyczyła, nie zostanie przydzielony.
  • Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz ewentualnych korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Sprzedawcy adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 • Dostawa
  • Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy przez firmę kurierską.
  • Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
   • firmy kurierskiej DHL i DPD - czas dostawy zazwyczaj wynosi 2 dni robocze,
   • firmy kurierskiej PACZKOMATY - czas dostawy zazwyczaj wynosi 2 dni robocze.
  • Koszt dostawy wynoszą od 19,90 zł do 199 zł w zależności od wagi i gabarytu.
  • Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem przewoźników wskazanych w Sklepie, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  • W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną
  • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy następujące Usługi:
   • Newsletter,
   • Koszyk,
   • Formularz kontaktowy,
   • Chat,
   • inne Usługi dostępne w Sklepie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
  • Użytkownik ma obowiązek korzystania ze Sklepu, Produktów oraz Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  • Usługa Newslettera:
   • Jest dostępna wyłącznie dla Subskrybentów, tj. osób, które zapisały się na Newsletter.
   • W celu korzystania z usługi Newslettera, Subskrybent zobowiązany jest wypełnić formularz w Sklepie poprzez podanie swojego adresu e-mail. Niedozwolone jest korzystanie z adresu e-mail, z którego korzysta inna osoba.
   • Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany przez Subskrybenta.
   • Podanie przez Subskrybenta adresu e-mail jest konieczne do wykonania Usługi Newslettera.
   • Usługa Newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji.
   • Usługa Newslettera polega na dostarczaniu treści dotyczących Sprzedawcę, jej oferty, aktualności i informacji dotyczących Produktów. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Sprzedawcy, jej kontrahentów i podmiotów powiązanych.
   • Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia przez Subskrybenta korzystania z Usługi lub świadczenia Usługi Newslettera przez Sprzedawcę.
   • Subskrybent może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach Usługi Newslettera lub poprzez wysyłkę rezygnacji na adres e-mail: biuro@biuropaczka.pl
   • Sprzedawca może zrezygnować ze świadczenia Usługi Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym Subskrybentów.
  • Koszyk:
   • świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się w momencie umieszczenia w nim danego Produktu przez Klienta.
   • skorzystanie z Usługi Koszyka nie wymaga rejestracji w Sklepie.
   • za pomocą Usługi Koszyk Klient może umieścić interesujące go Produkty na prywatnej liście i mieć do niej dostęp w późniejszym czasie, bez konieczności ponownego wyszukiwania Produktu, wyrazić chęć nabycia Produktu, wpisać kod promocyjny oraz sprawdzić podsumowanie swojego zakupu.
   • z Koszyka Klient może bezpośrednio przejść do Usługi zawarcia Umowy i dokonania płatności za Produkt.
   • zakończenia świadczenia Usługi Koszyka następuje w momencie usunięcia wszystkich Produktów z Koszyka.
  • Formularz kontaktowy:
   • Użytkownik ma możliwość skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie.
   • W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Użytkownikiem poza Sklepem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).
  • Chat:
   • Usługa umożliwia użytkownikowi bezpłatne uczestnictwo w rozmowie z konsultantem z dniach i godzinach wskazanych w Sklepie.
   • Do korzystania z usługi Czat niezbędny jest dostęp użytkownika do zasobów sieci Internet a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer lub Safari, z aktywnym oprogramowaniem Java Script w aktualnej wersji.
   • Rozmowa przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim.
   • Zapytania kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem Czatu powinny dotyczyć wyłącznie tematyki lub/i informacji handlowej, zgodnej z działalnością prowadzoną przez Sprzedawcę. W przypadku kierowania przez Użytkownika wypowiedzi lub zapytań odbiegających od powyższej tematyki, obraźliwe, wulgarne, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami konsultant uprawniony jest do zakończenia prowadzonej rozmowy.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Reklamacje dot. problemów z korzystaniem ze Sklepu, świadczenia usług lub w zakresie Produktów mogą być zgłaszane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres email: biuro@biuropaczka.pl.
  • Każda reklamacja winna zawierać:
   • dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej,
   • szczegółowy opis problemu,
   • oraz dodatkowo w miarę możliwości bankowe potwierdzenie płatności (w przypadku reklamacji Produktów).
  • Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  • Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia. Sprzedawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
  • Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • W razie braku zgodności Produktu z Umową Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w przepisach ustawy o prawach konsumenta.
  • Konsument może zgłosić reklamację Produktu w przypadku braku zgodności Produktu z Umową.
  • Uznaje się, że Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Produkt:
   • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   • występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca:
    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy.
   • być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności z Umową.
  • W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  • Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  • Konsument zobowiązany jest do udostępniania reklamowanego Produktu podlegającego naprawie lub wymianie na koszt Sprzedawcy.
  • Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
  • Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
   • doprowadzenie Produktu do zgodności z okazało się bezskuteczne;
   • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  • Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
  • Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  • Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna. Domniemywa się jednak, że niezgodność Produktu z Umową jest istotna.
  • Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy ograniczone jest do Produktów niezgodnych z Umową, a nie do całości zamówienia.
  • W razie odstąpienia od Umowy Konsument, o którym mowa w postanowieniach powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produkty lub dowodu jego odesłania.
  • Reklamacji nie podlegają Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
  • Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Ponadto pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
 • Odstąpienie od Umowy
  • Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane:
   • pismem na adres: Biuro Paczka Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-672 Warszawa
   • w formie elektronicznej na adres: biuro@biuropaczka.pl.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Koszty odesłania Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy o którym mowa w postanowieniach powyżej ponosi Konsument.
  • W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
  • Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu przed jego upływem.
  • W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy, Sprzedawca odeśle Konsumentowi zwrócony Produkt na jego koszt.
  • Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Wyłączenie od odpowiedzialności
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi lub zakupu Produktów spowodowane:
   • podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,
   • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,
   • utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu, powstałych na skutek okoliczności, którym Sprzedawca nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
   • szkodami wywołanymi korzystaniem ze Sklepu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
   • niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.
 • Wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze Sklepu
  • W celu prawidłowego korzystania z Sklepu niezbędne jest:
   • posiadanie urządzenia typu laptop, komputer, telefon, tablet,
   • połączenie z siecią Internet,
   • oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
   • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   • obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  • Korzystanie ze Sklepu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
  • W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Sklep lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ochrona danych osobowych
  • W celu realizacji Umowy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników.
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:
   • umożliwienia skorzystania z usług, zakupu Produktów, prowadzenia konta, rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania i weryfikacji rozliczeń pomiędzy Stronami – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
   • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu w celu realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
   • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego– art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
   • ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności: prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia.
  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz tryb realizacji praw zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności Sprzedawcy.
  • Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000. Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, mają prawo skierować sprawę do organu nadzoru. W każdym przypadku zachęcamy do uprzedniego kontaktu ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
  • Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług objętych tym Regulaminem, a zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych również dotyczy wyłącznie ww. zakresu. Niezależnie od powyższego, jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta również z innych produktów lub usług Sprzedawcy lub w inny sposób jest lub była ze Sprzedawcą związana, również w tych innych zakresach dochodzi do przetwarzania danych osobowych, o czym osoby, których dane dotyczą, są informowane w ramach poszczególnych zakresów kontaktu lub wzajemnej współpracy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą celem uzyskania dodatkowych informacji. Sprzedawca udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia w realizacji praw osób, których dane dotyczą niezwłocznie i w najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie.
 • Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
  • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Sklepie. Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://biuropaczka.pl oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Sklepie. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
  • Dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepi w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2023r.
 • Załączniki do regulaminu
Copyrights © Biuro Paczka, 2023r.